నవంబర్ 12వ రోజు వీరభద్రేశ్వర జయంతోత్సవం

బెంగళూరు  : వీరశైవ లింగాయత సంఘటనం వేదికనుంచి శ్రీ వీరభద్రేశ్వర జయంతిని ఏర్పడించారు.
సామాజికంగా మళ్ళి రాజకీయంగానూ జనసేవలు చేస్తున్న వీరశైవ లింగాయత జనాలికి అభినందము సెల్లించె కర్కక్రమము జరుగుతుంది.
నవంబర్ 12వ రోజు బెంగళూరు విజయనగర్ హోసహళ్ళి మెట్రో రైలు నిల్దానం దెగ్గర శ్రీ బసవేశ్వర సుజ్ఞాన మంటపంలో ఫంక్షన్ ని కర్ణాటక డిసిఎం శ్రీ లక్ష్మణ్ సవది మరియు మినిస్టర్ శ్రీ వి. సోమన్న, మినిస్టర్ శ్రీమతి శశికళ జొల్లె, కార్యదర్శి శ్రీ రేణుకాచార్య, శ్రీ శంకరగౌడ పాటిల్, శ్రీ మహంతేష్ గౌరవ అతిథులుగా సంస్థ యొక్క వివిధ భాగాలు ప్రారంభించనున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This