000 లాభాలు.. అదిరిపోయే Vodafone ప్రీమియం ప్లాన్.. కొంతమందికి మాత్రమే!

రూ.999తో రూ.20,000 లాభాలు.. అదిరిపోయే Vodafone ప్రీమియం ప్లాన్.. కొంతమందికి మాత్రమే!

ఒకప్పుడు రీచార్జ్ చేసుకోవాలంటే టాక్ టైం, ఎస్ఎంఎస్, డేటా అన్నిటికీ ప్రత్యేకంగా రీచార్జ్ ప్లాన్లు ఉండేవి. టాక్ టైం ప్లాన్…

Pin It on Pinterest